TÜRK GÜREŞ VAKFI SENEDİ

1.BÖLÜM

KURULUŞ

VAKFIN ADI, MERKEZİ, HUKUKİ NİTELİĞİ

Madde 1- Vakfın Adı : “Türk Güreş Vakfı”dır

Merkezi : Ankara’dadır.

Adresi : Necatibey Caddesi No:20/13 06430 Sıhhiye / ANKARA

Tanım

Madde 2- “Vakıf “deyimi Türk Güreş Vakfı Genel Merkezi ile taşrada oluşan Şubeleri ifade eder.

Vakfın Amacı

Madde 3- Türk güreşinin gelişmesine, güreş adamlarının(sporcu, antrenör,hakem, monitör, v.b.ve yöneticiler)eğitim ve yetişmesini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda, yetkili organların kararı ile, Vakfın ve günün şartları dikkate alınarak;

 • Bilimsel araştırmalar ve gerekli her türlü yayını yapmak, yaptırmak bu faaliyetleri desteklemek,
 • Güreş adamlarının yetişmesi ve uzmanlaşmaları için yurt içi ve yurt dışı akademik öğrenimlerine yardımcı olmak,
 • Olimpiyat, Dünya, Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye giren sporcuları ödüllendirmek, ulusal ve yöresel organizasyonlarda güreşçiyi ve yetiştiricilerini teşvik edecek, Vakfı tanıtacak nitelikte sembolik ödül,şilt,plaket veya katılım başarı belgesi vermek,
 • Güreş kulüplerinin gelişmesi, okullarda güreş sporunun yaygınlaşması ve Federasyonun faaliyet programlarını ve çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürütebilmesine katkıda bulunabilmek için gerekli teknik, ayni ve nakdi yardımı yapmak. Milli olan güreşçiler ile Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceye giren güreşçiler ve ailelerine muhtaçlık durumunda yardım etmek,
 • Olimpiyat, Dünya, Avrupa şampiyonları ve güreş sporuna üstün katkıları olanlar için müze, anıt mezar yapmak veya yaptırmak,
 • Kamp ve spor tesisleri yapmak veya yaptırmak.

Yukarıda belirtilen hususların, Vakfın imkanları ölçüsünde nasıl gerçekleştirebileceği konusunda yönetmelik çıkarılabilir.

Vakfın Amacı İçin Yapabileceği Tasarruflar

Madde 4- Kanuni sınırlamalar saklı kalmak kaydı ile Vakıf,

 • Yasaların izni dahilinde, yurt içi ve yurt dışı vakıf ve kuruluşlardan bağış, yardım alır, bu yardımı temin için anlaşmalar yapar,
 • Yıl içersinde elde ettiği gelirinin %80’ini Vakfın amacı doğrultusunda harcar,% 20’sini ise yönetim, idari masraflar ve Vakfın gelirini artıracak yatırımlara ayırır,
 • Şirketlerin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden, mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakı ve bilcümle hisse senetlerini ve bunlara ait kuponlarını alabilir, satabilir, gelirlerini tahsil ve sarf edebilir.

Vakfın Organları

Madde 5- Vakfın Organları;

 • Genel Kurul,
 • Yönetim Kurulu,
 • Denetim Kurulu,
 • Yüksek Haysiyet Divanı,
 • Şubeler,
 • Temsilciliklerden oluşur.

Genel Kurul

Madde 6- Genel Kurulu;

 • Kurucu üyeler,
 • Vakfa üye olan gerçek kişiler,
 • Vakıf şube temsilcisi (şubeler olduğu takdirde) oluşturur.

Kurucu Üyeler

Madde 7- Kurucu üyeler Vakıf Senedinde belirtilen listede adları yazılı on iki kişiden ibarettir. Kuruculardan birinin çekilmesi, vefatı,iş göremez hale gelmesi veya sürekli hastalığı halinde yerine naspedeceği kişi bu göreve gelir ve naspedilen kişinin adı karar defterine geçirilir. Naspedilenler, adlarının karar defterine yazılmasından itibaren naspedene ait tüm hak ve yetkilere sahip olurlar.

Diğer Üyeler ve Üyelikten Çıkarma

Madde 8- Vakıf kurucu üyeleri ve mevcut üyeler dışında gerçek kişiler aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda üye olabilirler.

 • Vakfa en az 10 cumhuriyet altını yahut eşdeğerde nakdi bağışta bulunan kişilerin üyeliğe alınmaları, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun 2/3 çoğunluk ile kabul etmesi sonucunda karara bağlanır. Bunun dışında Vakfa ve güreş sporuna üstün yarar ve hizmet sağlamış ve en az 5 cumhuriyet altını yahut eşdeğerde nakdi bağışta bulunan kişiler de aynı yöntemle üyeliğe kabul edilir.
 • Vakıf üyelerinden en az iki kişinin referansının eklendiği üyelik isteği Yönetim Kurulunun üyelik isteğinde bulunan kişiler hakkında ayrı ayrı düzenleyeceği gerekçeli raporların Yönetim Kurulunun görüşü ile birlikte Genel Kurulda görüşülüp 2/3 çoğunlukla onaylanması ile karara bağlanır.
 • Kamu haklarından mahrum olanlar, affedilmiş olsalar bile, yüz kızartıcı suçlardan, devlet aleyhine işlenen suçlardan mahkum olanlar, basın yolu ile veya sair biçimde Vakıf aleyhine faaliyet ve beyanda bulunanlar Vakfa üye olamazlar.
 • Vakıf üyeleri, üyelikten ayrılmak istediklerinde bunu yazılı olarak Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmek suretiyle üyelikten ayrılabilirler. Bu hususta alınacak Yönetim Kurulu kararı karar defterine işlenir ve ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir.
 • Bunun dışında, Vakfın üst üste yapılan iki Genel Kurul toplantısına bizzat katılmadığı gibi vekil vasıtasıyla da temsil edilmeyen üyelerin üyeliği üçüncü Genel Kurulda görüşülerek sona erer.Bu şekilde üyeliği sona erenlerin durumu Genel Kurulu takip eden Yönetim Kurulu toplantısında görüşülüp adları karar defterine geçirildikten sonra kendilerine yazılı olarak bildirilir.
 • Genel Kurula katılan üyelerin tespitine dair hazırun cetvelinin bir örneği, vekaletnameler ve Genel Kurul Divan Başkanlığınca düzenlenen tutanaklar Genel Kurul evrakları arasında muhafaza edilir.

Bu madde ile ilgili çalışma usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Onur Üyeliği

Madde 9- Genel olarak Türk güreşine ve Vakfa yardım ve katkıları olan, gelecekte de fikir ve mesaisinden Vakıf amaçları için fayda beklenen gerçek ve tüzel kişiler Yönetim Kurulu tarafından onur üyesi olarak seçilir ve özel kütüğüne kaydedilir.

Onur üyelerinin Vakıf Genel Kurulunda oy hakları yoktur.

Genel Kurulun Toplanma Şekli

Madde 10- Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Çağrı yazısı toplantı tarihinden en az on beş gün öncesinden üyelere gönderilir. Bu yazıda toplantının yeri, tarihi, saati, gündemi, ekinde çalışma raporu, bilanço, gelir-gider tablosu, bütçe tasarısı ve Denetim Kurulu raporu yer alır. Yine bu yazıda ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, tarihi ve saati de belirtilir.

Olağan Genel Kurul, iki yılda bir, Nisan ayı sonuna kadar toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul ise, Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun gerekli gördükleri durumlarda çağrıları üzerine veya Genel Kurul üyelerinin 2/5 inin yazılı gündem istemine göre toplanır.

Genel Kurulun olağanüstü toplanması isteminde bulunan 2/5 üyenin yazılı olarak toplantı gündemini de belirtmeleri şarttır.

Olağanüstü Genel Kurulda önceden belirlenmiş gündem haricinde görüşme yapılamaz. Ancak, Genel Kurul gündeminde, toplantıya katılan üyelerin 1/3 ünün istemi üzerine yapılacak oylamada teklifin kabulü ile madde ilavesi, çıkarılması veya gündem madde sırasının değişimi yapılabilir.

Genel Kurul Başkanlık Divanı

Madde 11- Genel Kurulun tabii Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Yönetim Kurulunun kendi içinden seçeceği kişidir. Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar Genel Kurulu yönetir.

Genel Kurulca seçilecek bir başkan,bir başkan yardımcısı ile iki katip üye Başkanlık Divanı görevini yapar. Toplantıyı bu Divan yönetir. Katip üyeler görüşülen konuları kayda geçirir.

Çoğunluk ve Kararlar

Madde 12- Genel Kurul, üyelerden en az yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. Birinci toplantıda yarıdan bir fazla üyenin bulunması sağlanamamış ise, bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantıda bu nisap aranmaz.

Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Alınacak kararlarla ilgili olarak, Vakıf Senedinde ayrıca oranlar belirlenmiş ise, kararlarda bu oranlar dikkate alınır. Vakıf Senedinin değiştirilmesine ilişkin kararlar 2/3 çoğunlukla alınır.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantıya katılamayacak durumda olan üye Genel Kurul üyelerinden birisine vekalet verebilir. Aynı kişi birden fazla üyeye vekalet edemez.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi Kurul üyelerininki hariç bu şekilde vekalet alamazlar.

Alınan kararlar,Genel Kurul Karar Defterine geçirilerek, toplantı sonunda Başkanlık divanınca imza edilir.

Genel Kurulda alınan kararlar da üyelere yazılı olarak bildirilir.

Genel Kurulun Görevleri

Madde 13- Genel Kurul Vakfın en yüksek karar organıdır.

Görevleri şunlardır:

 • Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
 • Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
 • Yüksek Haysiyet Divanı asil ve yedek üyelerini seçmek,
 • Yönetim Kurulunca düzenlenen faaliyet raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini incelemek,
 • Denetim Kurulu raporunu incelemek,
 • Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek veya ibra edilmemeleri halinde haklarında gereken işlemlerin yapılmasına karar almak,
 • Vakıf amacına uygun düşecek tekliflerde bulunmak,
 • Yönetim Kurulunca hazırlanmış olan faaliyet programı ile bütçesini inceleyip karara bağlamak,
 • Vakıf Senedinde değişiklik yapmak ve bu Senetle kendisine verilen diğer görevlerle ilgili kararlar almak.

Yönetim Kurulu

Madde 14- Türk Güreş Vakfı Yönetim Kurulu yedi asil üyeden oluşur. Bu yedi üyenin en az ikisi Vakfın kurucu üyeleri arasından,diğerleri Genel Kurul üyeleri arasından seçilir

Boşalacak Yönetim Kurulu üyelerinin yerlerine davet edilmek üzere yukarıda belirtilen usul dairesinde yedi yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması halinde , boşalan üyelik için yukarıdaki dağılım dikkate alınarak yedek üyeler sıra ile davet edilir. Bu davet yazılı olarak yapılır.

Yönetim Kurulu Görev Bölümü

Madde 15- Yönetim Kurulu görev bölümünü kendi arasından aşağıdaki şekilde yapar.

 • Genel Başkan,
 • Genel Başkan Yardımcısı,
 • Genel Sekreter,
 • Genel Muhasip.

Genel Başkan tercihan Kurucu Üyeler arasından seçilir.

Görev Süresi ve Üyeliğin Yitirilmesi

Madde 16- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.Toplantıya mazeretsiz olarak üç defa gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi üyeliğini yitirir.

Üyeliğini yitirenlerin yerine yedekleri getirilir.

Yönetim Kurulunun Toplanma ve Karar Alma Şekli

Madde 17- Yönetim Kurulu ayda bir toplanır. Ayrıca, Başkan ihtiyaç duyduğu zamanda veya Yönetim Kurulu üyelerinin talepleri üzerine Yönetim Kurulunu toplayabilir. Yönetim Kurulu en az beş üyenin iştiraki ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın bulunduğu tarafın görüşü Yönetim Kurulu kararı olarak kabul edilir. Kararlar Noterce tasdikli Yönetim Kurulu Karar Defterine geçirilerek imza edilir. Toplantıya katılmayan üyelerin gündemdeki konular hakkında yazılı oy göndermesi mümkündür ve bu oy nazara alınır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 18-Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat, Vakıf senedi ve Genel Kurul kararları çerçevesinde Vakıfla ilgili bütün işleri karara bağlamak ve yürütmekle görevlidir. Bu cümleden olmak üzere;

 • Vakfın amaçlarına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara, bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, kiralamaya ,devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya,vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki vakıflar,gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya,bunlardan (Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç olmak üzere) yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malları irtifak,intifa,sükna,üst,rehin,ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule,bu hakları kullanmaya,olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya,geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya,kefalet,rehin,ipotek ve diğer güvenceleri vermeye,vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler,ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake,bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim,tasarruf,mal edinme,inşaat ve ben- eri sözleşmeleri yapmaya , banka teminat mektubu almaya izinli ve yetkilidir, Vakıf, bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu, 5072 Sayılı Kanun ve diğer yasal düzenlemelerde yasaklanan maksatlarla kullanamaz.
 • Vakfın yıllık bütçesini hazırlar, gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarma ve sair değişiklikleri yapar, bütçeye uygular,
 • Vakfı resmi ve özel mercilerde temsil ve ilzama yetkili olacakları, Vakıf namına imzaya yetkili bulunanları ve yetki derecelerini tayin eder.(sarf evraklarında, çek ve nakit ödemelerde Başkan , Başkan Yardımcısı veya Genel Sekreter ile Yönetim Kurulunun yetkilendireceği Vakıf Genel Müdürü birlikte çift imza, bağış makbuzlarında Yönetim Kurulunun yetkilendireceği Vakıf Genel Müdürü imzası aranır). Günün şartlarına ve ihtiyaç durumuna göre Vakıf Merkez veya Şube yöneticilerine sınır belirtilmek suretiyle satın alma , sarf ve sair bir kısım yetkiler devredebilir. İhtiyaca göre, Vakfı temsil etmek üzere vekil tayin edebilir.
 • Vakıf personel kadrolarını, personelin statü ve ücretlerini belirler, personelin atamasını yapar,
 • Vakıf Genel Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır,
 • İhtiyaca göre, Vakıf işlem ve işletmeleri ile ilgili düzenlemeleri(yönetmelik genelge vb.)yapar,
 • Vakfın gelirlerini artırıcı tedbirler alır,
 • Gerektiğinde şubeler açar ve şube kurucu üyelerini atar,
 • Anıt Mezara defnedileceklere karar verir.

Denetim Kurulu

Madde 19- Denetim Kurulu, Genel Kurul adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

Denetim Kurulu Genel Kurulun kendi içinden seçeceği (tercihan konuyla ilgili bilgi ve tecrübesi olan) üç asil üyeden oluşur. Kendi içinden birisini Başkan olarak seçer. Gerektiğinde göreve çağrılmak üzere ayrıca üç yedek üye seçilir.

Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı veya birlikte istedikleri zaman Vakfın tüm hesap ve belgelerini tamamen veya kısmen denetleyebilir. Senede en az iki defa olmak üzere hesap denetimi yapmak ve her hesap dönemi sonunda kurul halinde bir denetim raporunu Yönetim Kurulu Başkanlığına vermek zorundadır.

Denetim Kurulu, Yönetim Kuruluna bilgi vererek Şubeleri de denetleyebilir.

Denetim Kurulu denetimlerinde işin gereğine göre yardımcı uzman çalıştırabilir. Bu uzman kişiler Denetim Kurulu üyelerinin nezareti altında çalışır.

Yüksek Haysiyet Divanı

Madde 20- Yüksek Haysiyet Divanı Vakıf Üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen üç asil üyeden oluşur. Genel Kurulca boşalan üyelikler için üç de yedek üye seçilir.

Yüksek Haysiyet Divanı kendi içinden seçeceği bir başkanın yönetiminde çalışır. Üyelerden birisi sekreterlik görevini yapar. Toplantılar tam mevcutla yapılır, kararlar çoğunlukla alınır.

Yüksek Haysiyet Divanı, Vakfın mal varlığını veya gelirlerini azaltacak, Vakfı zarara sokacak suretle ya da Vakıf tüzel kişiliği aleyhine kamu oyunda yıpratıcı, küçük düşürücü veyahut da Vakıf çalışmalarını aksatıcı, engelleyici, güçleştirici fiil ve eylemlerde bulunan üyeler ve onur üyeleri hakkında Yönetim Kurulunun talebi üzerine soruşturma yapmak ve kendisine Yönetim ve Denetim Kurulunca sorulan Vakıf ile ilgili konularda mütalaa bildirmekle görevlidir. Vakfa dışarıdan küçük düşürücü veya hakaret veya saldırıda bulunulması halinde hukuki yola başvurulması hususunda Yönetim Kuruluna uyarıda bulunur.

Yüksek Haysiyet Divanı, hakkında soruşturma yaptığı üyelerle ilgili olarak;

- uyarma,

- kınama,

- üyelikten çıkarma

cezalarından birinin verilmesini kararlaştırabilir.

Kararlarını Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu kararları ilgiliye yazılı olarak tebliğ eder, ilgili üye karara tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edebilir. Yönetim Kurulu yapılan itirazı bir ay içinde inceleyerek sonuçlandırır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

Huzur Hakkı, Ücret ve Yolluklar

Madde 21- Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilenlerin hizmetleri fahridir. Bu hizmet dolayısıyla yapılan mesai, harcanan emek ve zaman ile ilişkilendirmeden sadece yapılan ve belgelendirilemeyen masrafları karşılayacak düzeyde bir huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek huzur hakkının miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir. Belirlenecek bu miktarın aylık tutarı hiçbir zaman asgari ücretten fazla olamaz.

 • Vakıf hizmet ve faaliyetleri için Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri ile büro personelinin Ankara Belediye hudutları dışına gitmeleri halinde Yönetim Kurulunun alacağı kararla yolluk ve masrafları ödenir.
 • Yapılacak bilimsel araştırmalara, düzenlenecek seminerlere, sempozyum ve kurslara katılanlara, Yönetim Kurulu kararı ile yollukları ve seminer veya ders ücretleri belirlenir ve ödenir.
 • Vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri, bu görevleri nedeniyle ücret,huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi karşılık alamaz.